Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Dokładnie tego potrzeba mi najbardziej: ludzi, którzy niczego ode mnie nie chcą.
— Michael Thomas Ford "Notatki samobójcy"
Reposted fromAng3ll Ang3ll vianomadicsoul nomadicsoul
7265 d5ff
Reposted fromshar17666 shar17666
0804 aa7d
Reposted fromshar17666 shar17666
9225 fecc 500
Laura Makabresku.
6632 5a2a
1948 ec60
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamalewka22 malewka22
Przede wszystkim zgadzamy się na bylejakość. Na byle jakie relacje, przelotne, krótkie znajomości zostawiające za sobą nic więcej, jak tylko niesmak po kolejnym rozczarowaniu. Na byle jakie dni, przesiedziane w jednym miejscu, podczas których, z góry już, przeklinamy te następne, które spędzimy dokładnie tak samo. Żyjemy na szybko, na opak, na ostatnią chwilę. Żyjemy na walizkach ze samym sobą. Nienawidzimy tego, gdzie jesteśmy, ale jeśli coś wymaga wysiłku, to automatycznie rezygnujemy. Chcemy być czymś więcej, a boimy się wyjść poza własne cztery ściany. Chcemy cieszyć się każdym dniem, a pierwsze, co robimy na jego każdy początek, to przeklinamy to, że się zaczął. Chcemy wielkich rzeczy, a samych siebie traktujemy byle jak.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromszelestyna szelestyna
5644 acf7 500
small talk.
Reposted fromspiritual spiritual
Wszystko, co składa się na moje jestestwo, stoi do siebie w groteskowej sprzeczności.
— Søren Kierkegaard
Reposted fromszelestyna szelestyna
Samotniku, ku samemu sobie zmierzasz! A ścieżka twa tuż obok ciebie wiedzie i obok twych siedmiu diabłów się wije! Heretykiem wydasz się sobie i wiedźmą, i prorokiem, i złoczyńcą i łotrem. Gotów być musisz na to, by spłonąć własnym trawiony płomieniem: Jakże nowym stać się mógłbyś, jeśli w popiół wpierw żeś się nie obrócił?
— Fryderyk Nietzsche "Tako rzecze Zaratustra"
Reposted fromszelestyna szelestyna

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz :
Że jestem smutny   n i e   d l a t e g o
(Dlaczegokolwiek,
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.

I wtedy - swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz. 

— Julian Tuwim
5887 90dd 500
Reposted fromszelestyna szelestyna
3995 af96
Reposted frombukazla bukazla vianomadicsoul nomadicsoul
Ogień to miejsce, z którego pochodzą idee.
— Terence McKenna "Prawdziwe halucynacje"
Reposted fromszelestyna szelestyna
Szczerze współczuję Wam braku tej przydatnej umiejętności wyrzucania z głowy istot niegdyś istotnych.
3067 48d6 500
Reposted byszelestynaamberwaves
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl